dsc03142-2

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji”

Numer ogłoszenia: 56757 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

Poniżej link do ogłoszenia:

http://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja/pages.html?id=21046&instance=1144&parent=0&lang=pl