foto_konf_master_plan_1

Master Plan zakończony sukcesem

Trwają prace związane z zakończeniem realizacji ostatnich zadań objętych projektem Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Efekty projektu, którego termin zakończenia wyznaczony jest na ostatni dzień kwietnia br., dają szerokie podstawy do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach systemu połączeń osobowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Realizacja projektu bardzo mocno pogłębiła integrację jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w przedsięwzięcie. Efekty działań prowadzonych w ramach projektu omówiono w trakcie konferencji podsumowującej, która odbyła się 21 kwietnia br. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.

Szczegółowo historię i zakres prac projektu przedstawił Maciej Musiał – kierownik projektu oraz dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. – Po zakończeniu projektu pn. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” główny ciężar pracy spocznie na przyszłym organizatorze – na Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Mam świadomość, że nie będzie to praca łatwa, ale na pewno przyjemna i przynosząca wiele satysfakcji nie tylko mieszkańcom – pasażerom kolei, ale też tym, którzy dla tej sprawy będą pracować – mówił Maciej Musiał.   

Projekt został zrealizowany w ciągu 4 lat. Liderem i beneficjentem projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z którym w marcu 2013 r. partnerzy podpisali listy intencyjne. Stronami umowy podpisanej 26 listopada 2013 r. oraz później podpisanego (21 listopada 2014 r.) aneksu jest 39 partnerów, w tym Województwo Wielkopolskie oraz 28 jednostek samorządu terytorialnego (w tym Miasto Poznań i Powiat Poznański).

Podstawowym celem projektu było zrealizowanie czterech podstawowych działań, na które składają się:

- opracowanie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego,

- opracowanie Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej,

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy obszarach wokół stacji i przystanków PKM z zadaniem utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami oraz funkcją usługowo-handlową,

- sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji.

W trakcie W wyniku powstałych oszczędności w projekcie w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie zrealizowano także dodatkowe działania:

- opracowanie poszerzonej koncepcji pt. „Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania”,

- opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”,

- Koncepcja funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej na obszarze działania PKM ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego rozwoju technicznego systemów dynamicznej informacji pasażerskiej.

Jednym z efektów realizacji projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest rozpoczęcie rozmów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – operatorem kolei na terenie województwa i przedstawicieli gmin – partnerów projektu na temat zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów w ramach PKM i podziału kosztów.

Konferencję i projekt Master Plan podsumował Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Transport kolejowy bywa w określonych sytuacjach transportem optymalnym. Jest to kierunek, który należy rozwijać. Transport kolejowy nie jest jednak transportem tanim. Aby mógł on funkcjonować wymaga dużych nakładów. Aby jego funkcjonowanie było racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione wymagane są duże przepływy pasażerów. Nie da się utrzymać linii, gdy zainteresowanie będzie niewielkie – mówił Marszałek. Wojciech Jankowiak podkreślił też ogromne znaczenie projektu dla pogłębienia integracji jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w projekt. – Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązywać bardzo duże i trudne sprawy – powiedział.

Koszt projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wyniósł 1 907 609,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Materiały konferencyjne

Arnold Bresch

„Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii”

Czesław Warsewicz

„Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej”

Daniel Kosicki

„Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”

„Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania” (w ramach jednej prezentacji)

Jeremi Rychlewski

„Problemy przepustowości poznańskiego węzła kolejowego przy zwiększonym ruchu aglomeracyjnym”

Henryk Szczefanowicz

„Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego”

Maciej Musiał

„Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – Konferencja zamykająca”

Miłosz Sura

„Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach kolejowych”

Sylwia Ciesiółka

„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dworce, węzły integracji”

Tomasz Potkański

„Master Plan dla PKM w kontekście programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach MF EOG”

foto_konf_master_plan_1041014051076112foto_konf_master_plan_2