foto_inwentaryz_2

Kolej będzie przyjazna pasażerom

Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej było przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów okołokolejowych oraz inwentaryzacji obiektów stacyjnych wraz z koncepcjami zagospodarowania przestrzennego.

Bez planów ani rusz

Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych dla wskazanych przez gminy obszarów położonych wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Plany są niezbędne do stworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami oraz obiektami spełniającymi funkcje usługowo-handlowe.

Planowanie przestrzenne będzie mieć duży wpływ na intensywność wykorzystywania PKM przez mieszkańców metropolii Poznań, ponieważ o rozwoju i wzroście znaczenia transportu szynowego decydować będzie m.in. wygoda w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi elementami węzłów przesiadkowych. Ponadto projekty planów miejscowych będą inspiracją do rewitalizacji terenów wokół istniejących stacji i przystanków kolejowych. Niezależnie bowiem od stanu własności tych terenów będą one mogły być wykorzystane tylko w sposób zgodny z uchwalonymi przez rady gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ich determinantą będzie funkcja punktu przesiadkowego oraz funkcja usług komplementarnych do komunikacji. Gminy w uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg będą mogły, na podstawie planów miejscowych uwzględniających parkingi i inne elementy infrastruktury funkcjonalnych punktów przesiadkowych, sukcesywnie modernizować układy drogowe wokół stacji i przystanków kolejowych. Na terenie wielu gmin działania te są już prowadzone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Inwentaryzacja przed rewitalizacją

Innym działaniem realizowanym w ramach projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest „Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie, w uzgodnieniu z gminami, koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji”.

Obecnie właścicielami obiektów stacyjnych na terenie obszaru metropolii Poznań są albo Polskie Koleje Państwowe S.A. albo gminy, które już przejęły te obiekty. Natomiast adresatami powstałych opracowań są właściwe miejscowo gminy. Koncepcje rewitalizacji, jako powstałe w uzgodnieniu z gminami, będą miały bardzo wysokie prawdopodobieństwo realizacji po zapewnieniu środków w ramach regionalnego programu operacyjnego w nowej perspektywie finansowej.

W ramach działania powstało szczegółowe opracowanie zawierające m.in. opis techniczny obiektów, ich położenia, określenie charakteru obiektu oraz materiałów wykorzystanych do budowy. Każdy obiekt posiada dokumentację fotograficzną oraz wizualizację przedstawiającą jego wygląd po rewitalizacji. W istniejących budynkach, w przyszłości, powstaną więc m.in. biblioteki publiczne, wypożyczalnie rowerów, świetlice lub inne placówki wskazane przez mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych. 

 

foto_inwentaryz_3

foto_inwentaryz_1

foto_inwentaryz_2