Aktualności

foto_1

Opowiedz nam o swojej mobilności - wypełnij ankietę online!

Wskazanie niebezpiecznych miejsc na drogach, postulaty efektywnych rozwiązań przewozowych, przedstawienie komunikacyjnych „wąskich gardeł” czy po prostu opisanie swoich preferencji transportowych – do 15 sierpnia każdy mieszkaniec Metropolii Poznań może wypowiedzieć się w uruchomionej ankiecie online. Wnioski z badania pomogą opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Czytaj dalej
rzut_parkowo

Inwentaryzacja i rewitalizacja obiektów stacyjnych

W ramach Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej trwa realizacja zadania dotyczącego inwentaryzacji obiektów stacyjnych oraz przygotowania koncepcji ich rewitalizacji.

Czytaj dalej
dsc03142-2

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji”

Czytaj dalej

Wskazany wpis nie istnieje

Projekt Master Plan

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” to projekt, którego celem jest stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze metropolitalnym Poznania, przy wykorzystaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej. Działania podejmowane w ramach Master Planu mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez spełnienie warunków dla funkcjonowania połączeń, z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a partnerami jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, spółki realizujące przewozy kolejowe, organizacje pozarządowe, a także instytucje naukowe i eksperckie.

Dla realizacji celów zaplanowano opracowanie: koncepcji zintegrowanego transportu publicznego opartego na kolei, koncepcji węzłów przesiadkowych wraz z układami drogowymi, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach kolejowych, inwentaryzację budynków stacyjnych oraz koncepcji ich rewitalizacji.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest największym przedsięwzięciem podjętym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.

Finansowanie

Projekt „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” finansowany jest z programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, czyli tzw. funduszy norweskich w wysokości 85% przekazuje Operator - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wartość brutto projektu wynosi 1.907.609,00 zł.