Aktualności

dsc03142-2

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji”

Czytaj dalej
11

Duże zainteresowanie organizowaną przez Metropolię Poznań konferencją nt. dobrych praktyk w zakresie zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencji pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki”, która odbyła się w Poznaniu w dniu 5 kwietnia 2016.
Czytaj dalej
zlotniki

GMINA SUCHY LAS PRZEJMUJE NIERUCHOMOŚCI OD POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A.

Jednym z celów projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest utworzenie węzłów przesiadkowych przy stacjach po przekazaniu samorządom budynków dworcowych z nieruchomościami gruntowymi. Gmina Suchy Las w grudniu 2015 r. przejęła nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomość o powierzchni 5562 m² z zespołem budynków dworcowo – gospodarczych.

Czytaj dalej

Projekt Master Plan

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” to projekt, którego celem jest stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze metropolitalnym Poznania, przy wykorzystaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej. Działania podejmowane w ramach Master Planu mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez spełnienie warunków dla funkcjonowania połączeń, z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a partnerami jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, spółki realizujące przewozy kolejowe, organizacje pozarządowe, a także instytucje naukowe i eksperckie.

Dla realizacji celów zaplanowano opracowanie: koncepcji zintegrowanego transportu publicznego opartego na kolei, koncepcji węzłów przesiadkowych wraz z układami drogowymi, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach kolejowych, inwentaryzację budynków stacyjnych oraz koncepcji ich rewitalizacji.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest największym przedsięwzięciem podjętym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.

Finansowanie

Projekt „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” finansowany jest z programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, czyli tzw. funduszy norweskich w wysokości 85% przekazuje Operator - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wartość brutto projektu wynosi 1.907.609,00 zł.