Projekt Masterplan

Opis Działań

Projekt "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"  obejmuje następujące działania:

 • Działanie nr 1: Zarządzanie projektem.
 • Działanie nr 2: Informacja i promocja Projektu.
 • Działanie nr 3: "Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego"

  Działanie opracowane przez warszawską spółkę WYG jest już wykonane.

  DOKUMENTY:
  Analiza istniejącej infrastruktury kolejowej pod kątem możliwości uruchomienia regularnych połączeń metropolitalnych: pobierz plik
  Analiza zapotrzebowania PKM na tabor kolejowy uwzględniający specyfikę ruchu metropolitalnego: pobierz plik
  Analiza wpływu realizacji projektu PKM na ograniczenie emisji CO2: pobierz plik
  Analiza wpływu funkcjonowania PKM na metropolitalny rynek pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: pobierz plik
  Plan operacyjny wdrożenia "Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe Poznańskiego Węzła Kolejowego: pobierz plik
  Wariantowy rozkład jazdy: pobierz plik
  Rozkłady jazdy PKM, praca przewozowa, obiegi: pobierz plik
  Analiza ekonomiczna: pobierz plik
  Streszczenie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego: pobierz plik

 • Działanie nr 4: "Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej".

  Koncepcja została opracowana przez Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. (pobierz plik)

 • Działanie nr 5: "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

  Działanie jest w trakcie realizacji. Prace planistyczne skierowane są na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Projekty planów miejscowych będą inspiracją do rewitalizacji terenów wokół istniejących stacji i przystanków kolejowych. Niezależnie bowiem od stanu własności tych terenów będą one mogły być wykorzystane tylko w sposób zgodny z uchwalonym przez rady gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których determinantą będzie funkcja punktu przesiadkowego oraz funkcja usług komplementarnych do komunikacji. Gminy zobowiążą się do wszczęcia procedury uchwalenia planów miejscowych w oparciu o projekty planów powstałe w niniejszym Projekcie. Gminy w uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg będą mogły, na podstawie planów miejscowych uwzględniających parkingi i inne elementy infrastruktury funkcjonalnych punktów przesiadkowych, sukcesywnie modernizować układy drogowe wokół stacji i przystanków kolejowych. Ponadto gminy, po uchwaleniu mpzp dla terenów przydworcowych uzyskają wpływ na rozwój tych obszarów. Działania te będą finansowane ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 • Działanie nr 6 to sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji.